2018-01-12

VSL – visionsstyrd stadsutveckling light

”Hur man på 6 veckor etablerar, förankrar och lägger grunden för ett snabbt detaljplaneprojekt”

 

Idag finns en rad orsaker till att detaljplaner inte antas och vinner laga kraft i den hastighet som är önskvärd.

Otydliga visioner och oklar förankring skapar motstånd mellan markägare, kommun och sakägare och riskerar ständigt mala ner och tillintetgöra intentionerna.

Kommunerna är överbelastade och underbemannade vilket gör att planköerna växer och andelen planberedd mark minskar.

Och det som detaljplaneprocessen fylls med är nyckfullt, svårförutsägbart och inte minst på tjänstemannanivå individberoende. Omtag är snarare regel än undantag då förutsättningar ändras eller personer i processen byts ut.

 

Under 2017 har vi tillsammans med Besqab utarbetat en intressant, snabb och tydligt styrd process och metod, VSL, för hur man säkrar kvaliteter och kraftigt minskar plantider i nära dialog mellan markägare, kommun och övriga aktörer. Just nu gör vi ett första pilotprojekt i en av Stockholms norrortskommuner, där vi tillsammans med politiken, kommunens tjänstepersoner och de aktuella byggaktörerna gemensamt formar alltifrån visionen till detaljerna för projektet som i sin tur banar väg för en smidig och rekordsnabb planprocess.